Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice Instrumente Structurale 2007-2013 Programul Operational Regional
Investim in viitorul tau ! Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
 / 
contractul cu turistul

Contractul cu turistulCONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII DE CĂLĂTORIE
nr. _____________ din data ____ / ____/ 2024

Părțile contractante:

Societatea PROMO SERVICE SRL cu sediul in București, Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti, nr. 225-245, sector 1, cod poștal 013822, tel/ fax: 021 3120221/ 3120211, e-mail: promo@promoturism.ro, www.promoturism.ro, Cod de Înregistrare Fiscala RO13578422, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/11226/2000, titulara a Licenței de turism nr. 1818/25.04.2019, pentru Agenția de Turism PROMOTURISM, reprezentata prin Grigore-Mureșan Andrei – Administrator, in calitate de ORGANIZATOR

și

Dl./dna. ......................................................................................................................................................................, domiciliat/domiciliata in ............................................................................................................................................. telefon ...................................................................., e-mail ...................................................................................... posesor/posesoare al/a cărții de identitate seria ............ nr. ...................., eliberata de ……......................... la data de .............................., CNP .................................................... in calitate de CĂLĂTOR,

au convenit la încheierea prezentului contract.

I. Obiectul contractului

1.1 Vânzarea de către Organizator a pachetului de servicii de călătorie/a unui serviciu de călătorie înscris in voucher, bilet de odihna, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului contract si eliberarea documentelor de plata si călătorie.

1.2 Caracteristicile pachetului de servicii de călătorie sunt prezentate in oferta, iar aceasta este parte integranta a acestui contract.

II. Încheierea contractului

2.1. Contractul se încheie după caz in oricare din următoarele situații:

a) in momentul semnării lui de către călător sau prin acceptarea condițiilor contractuale de servicii de călătorie inclusiv in cazul celor achiziționate la distanta prin telefon sau mijloace electronice;

b) in momentul in care călătorul primește confirmarea scrisa a rezervării de la Organizator, in cel mult 60 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comanda. Este responsabilitatea agenției de turism de a informa călătorul prin orice mijloace convenite in scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, organizatorul poate solicita un avans cuprins intre 20 - 50 % din prețul pachetului sau plata integrala a contravalorii pachetului, in funcție de data la care călătorul solicita serviciile. Dacă înscrierea intervine cu mai puțin de 30 zile înaintea plecării, pachetul turistic se va achita integral. In cazul nerespectării termenelor de plata, Organizatorul își rezerva dreptul de a anula rezervarea.

1. In cazul in care conținutul bonului de comanda nu diferă de conținutul confirmării călătoriei turistice si confirmarea s-a efectuat in termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comanda, călătorul care decide sa renunțe la călătoria turistica, datorează agenției penalități conform cap. VI din prezentul contract.

2. In cazul in care conținutul bonului de comanda diferă de conținutul confirmării călătoriei turistice primite in scris de la agenție sau dacă aceasta confirmare nu s-a făcut in termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comanda, călătorul poate considera ca voiajul nu a fost rezervat si are dreptul la rambursarea imediata a tuturor sumelor deja plătite, dacă acesta nu optează pentru o varianta alternative.

c) in momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihna si/sau tratament, bilet de excursie, etc.), inclusiv in format electronic, in cazul in care pachetele de servicii de călătorie fac parte din oferta standard a agenției de turism sau exista deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.

2.2. In cazul in care prezentul contract este pus integral la dispoziția călătorului sub forma de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul agenției sau alte mijloace de comunicare electronica (e-mail, fax, etc.), obligația de informare a călătorului este considerata îndeplinită prin înscrierea acestei informații in oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de agenție, nefiind necesara încheierea in forma scrisa a contractului cadru de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, respectiv dacă prezentul contract prezentat călătorului in modalitățile prevăzute mai sus, conține informațiile prevăzute la art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie si serviciile de călătorie asociate, precum si pentru modificarea unor acte normative. Fotografiile prezentate in cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare sunt orientative si au caracter informativ, fără însă a afecta calitatea si cantitatea serviciilor contractate de călător.

2.3. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii de călătorie înscris in documentele de călătorie.

2.4. Informațiile privind statele pe teritoriul cărora, la data încheierii prezentului contract, este decretata stare de urgenta ori in privința cărora Ministerul Afacerilor Externe a formulat alerte de călătorie, sub forma de avertismente sau atenționări, sunt publice si pot fi consultate accesând http://www.mae.ro/travel-alerts. Prin urmare, Călătorul înțelege sa contracteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract fiind informat asupra acestor avertizări, atenționări sau alerte.

III. Prețul contractului si modalități de plată

3.1. Prețul total al pachetului/serviciului de călătorie este in cuantum de ………………., inclusiv toate taxele, comisioanele, tarifele si alte costuri suplimentare suportate de Organizator. Dacă prețul nu este specificat in prezentul contract, atunci acesta este specificat in bonul de comanda (dacă exista), alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziție călătorului, site-ul Organizatorului, alte mijloace de comunicare electronica si/sau pe factura.

In situația contractării serviciilor de călătorie in regim early booking, reducerea este inclusă in pachet, iar procentul precizat se aplică numai serviciilor de cazare. In acest caz, orice modificare a contractului, solicitată de călător, determină anularea rezervării cu penalizări si refacerea acesteia la prețul si Condițiile din momentul reînscrierii. De asemenea, nerespectarea Condițiilor de plată aplicate rezervărilor tip EB determină modificarea prețului pachetului conform ofertei standard.

3.2. Modalități de plata:

3.2.1. La încheierea contractului se achita:

a) un avans in sumă de __________________ din prețul contractului, iar diferența de _______________se va achită până la data de____________

b) plata integrala a contravalorii pachetului de servicii de călătorie.

Depășirea termenului de plată determina aplicarea unei penalități de 0,3% pentru fiecare zi de întârziere, procent aplicat la suma scadentă si neachitată, dacă Organizatorul nu optează pentru rezilierea contractului.

3.2.2. In cazul in care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face astfel:

a) pentru serviciile de călătorie care necesită confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plată comunicate de agenție in scris prin bonul de comandă sau alte mijloace de comunicare.

b) pentru serviciile de călătorie care nu necesită confirmare din partea prestatorilor, după cum urmează:

A. termene de plată oferta STANDARD

20% din prețul pachetului de călătorie la înscriere;

30% din prețul pachetului de călătorie cu minim 60 zile înaintea plecării;

50% din prețul pachetului de călătorie cu minim 30 zile înaintea plecării.

B. termene de plată oferta EARLY BOOKING

20% din prețul pachetului de călătorie la înscriere;

30% din prețul pachetului de călătorie la termenul limita al ofertei de Early Booking;

50% din prețul pachetului de călătorie cu minim 30 zile înaintea plecării.

Condițiile de plată de mai sus (oferta standard si oferta early booking) se aplică in toate cazurile, cu excepția celor in care programul valorificat/ confirmat are propriile reguli de achitare (vezi Condițiile ofertei sau ale programului turistic).

3.3. Plata serviciilor de călătorie interne (cu locul de desfășurare in România) se poate efectua si cu vouchere de vacantă. Plata serviciilor de călătorie se face respectând prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice si anexelor acesteia. In cazul in care călătorul renunța la pachetul de servicii de călătorie achiziționat cu vouchere de vacantă, Agenția ii poate oferi acestuia un pachet de servicii de călătorie la o valoare mai mare fată de pachetul achiziționat inițial din care au fost scăzute penalitățile aferente, cu plata diferenței de preț.

3.4. Conform OUG nr. 8/2009, in cazul renunțării definitive la pachetul de servicii de călătorie de către călător, agenția de turism nu poate restitui călătorului voucherele de vacantă sau contravaloarea acestora in bani. Voucherele de vacanta pot fi restituite călătorului de către agenția de turism, in cazul renunțării definitive la pachetul de servicii de călătorie, doar dacă acestea nu au fost expediate emitentului de vouchere de vacantă conform procedurii legale stabilite prin HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacantă.

3.5. Pachetul de servicii de călătorie care poate fi achiziționat pe baza voucherelor de vacantă va cuprinde servicii de cazare (minim si obligatoriu), alimentație publică, transport, tratament balnear, agrement, toate cu locul de desfășurare pe teritoriul României.

3.6. In cazul in care călătorul dorește sa efectueze plata către agenție prin transfer bancar pentru serviciile achiziționate, toate costurile bancare vor reveni părții care inițiază plata, respectiv călătorului.

3.7. Plata serviciilor de călătorie externe aferente contractului se poate efectua într-o singura moneda, in valuta specificată in contract sau in RON la cursul de vânzare comunicat de Raiffeisen Bank SA in ziua emiterii facturii, conform art. 290 alin 2 Cod Fiscal.

3.8. Agenția de turism organizatoare nu are dreptul sa solicite călătorului efectuarea plății finale cu mai mult de 5 zile înainte de data la care aceasta transmite călătorului documentele de călătorie in baza cărora călătorul poate efectua serviciile de călătorie achiziționate.

IV. Drepturile si obligațiile Organizatorului

4.1. Organizatorul se obligă să furnizeze călătorului un bon de comandă, numai in situația solicitării unor pachete de servicii de călătorie care nu fac parte din oferta proprie/standard a agenției de turism si care necesită confirmarea rezervării din partea altor prestatori. In cazul solicitării unor pachete de servicii de călătorie care se regăsesc in oferta proprie a agenției de turism sau, in cazul in care există deja confirmare asupra rezervării din partea altor prestatori, agenția poate furniza călătorului un bon de comandă, dacă consideră necesar.

4.2. In cazul in care, înainte de începerea executării pachetului, agenția de turism organizatoare este constrânsă să modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie (de exemplu; serviciile incluse in pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unității de cazare), precum si cerințele speciale ale călătorului acceptate in prealabil de organizator, călătorul are posibilitatea ca, intr-un termen de 5 zile să accepte modificarea propusă sau să înceteze contractul fără a plăti vreo penalitate de încetare.

4.3. Organizatorul poate modifica prețul contractului in sensul majorării sau diminuării, după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau diminuărilor de preț ale contractului si numai dacă modificarea are loc ca urmare a schimbărilor legate de:

(a) prețul transportului de pasageri care rezultă din costul carburanților sau al altor surse de energie;

(b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse in contract, impuse de părți terțe care nu sunt direct implicate in executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare in porturi si aeroporturi; sau

(c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.

Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate, in niciun caz, in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.

4.4. Organizatorul este răspunzător de executarea serviciilor de călătorie incluse in prezentul contract, indiferent dacă aceste servicii urmează sa fie furnizate de organizator sau de un alt furnizor de servicii de călătorie, cu excepția următoarelor cazuri:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa a obligațiilor asumate prin contract se datorează călătorului;

b) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forță majora sau unor împrejurări pe care nici Organizatorul, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparații pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunțări de ultimă oră sau a neobținerii vizelor pentru toți participanții. Organizatorul nu este răspunzător pentru prejudiciile cauzate călătorului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor împrejurări care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice;

c) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unui terț care nu are legătura cu furnizarea serviciilor prevăzute in contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligațiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.

4.5. Organizatorul are obligația sa furnizeze in scris călătorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris cu călătorul (e-mail, fax, sms etc.), cu cel puțin 3 zile înainte de data plecării, următoarele informații:

a) orarele, locurile escalelor si legăturile, precum si, după caz, locul ce urmează sa fie ocupat de călător in fiecare dintre mijloacele de transport incluse;

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax, adresele de e-mail ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, in lipsa acestora, un număr de apel de urgentă care să ii permită contactarea organizatorului si/sau a detailistului;

c) pentru călătoriile minorilor neînsoțiți de părinți, informații care să permită părinților stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;

d) obligațiile călătorului prevăzute la 5.10, 5.12 si 5.13.

4.6. Organizatorul acordă asistentă adecvată fără întârzieri nejustificate călătorului aflat in dificultate, in cazul situațiilor de forță majoră sau al unui eveniment pe care nici organizatorul, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita, in special prin:

(a) furnizarea de informații corespunzătoare privind serviciile de sănătate, autoritățile locale si asistentă consulară; si

(b) acordarea de asistenta călătorului in ceea ce privește efectuarea comunicărilor la distanta si sprijinirea acestuia in găsirea unor servicii de călătorie alternative.

Organizatorul are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta in cazul in care călătorul este cel care a provocat situația de dificultate in mod intenționat sau din propria neglijentă. Comisionul nu depășește in niciun caz costurile efective suportate de Organizator.

4.7. Organizatorul este obligat să informeze persoana care transferă contractul (cedentul), in conformitate cu art. 5.1. din prezentul contract, cu privire la costurile efective ale transferului.

4.8. Atunci când o parte semnificativă din serviciile de călătorie nu poate fi executată astfel cum s-a convenit prin prezentul contract, Organizatorul oferă, fără costuri suplimentare pentru călător, servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai bună calitate decât cele specificate in contract, inclusiv in cazul in care întoarcerea călătorului la locul de plecare nu este asigurată astfel cum s-a convenit.

4.9. In cazul in care serviciile alternative propuse au drept consecința un pachet de o calitate mai scăzută decât cea specificată in prezentul contract, Organizatorul acordă călătorului o reducere adecvată a prețului.

Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse doar in cazul in care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit prin prezentul contract sau reducerea de preț acordată este inadecvată.

4.10. Dacă este imposibil sa se furnizeze servicii alternative sau călătorul respinge serviciile alternative propuse in conformitate cu art. 4.8 al doilea paragraf din prezentul contract, călătorul are dreptul, după caz, la reducerea prețului si/sau la despăgubiri fără a rezilia contractul de servicii privind pachetul de călătorie.

4.11. Dacă pachetul include transportul de pasageri, Organizatorul asigura de asemenea, in cazurile menționate la p. 4.9 si 4.10 din prezentul contract, repatrierea călătorului cu transport echivalent fără întârzieri nejustificate si fără costuri suplimentare pentru călător.

4.12. Excursiile opționale se efectuează la fata locului cu agenții locale, care poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea si desfășurarea acestor excursii. Sumele aferente excursiilor opționale nu se încasează in numele si pentru Agenția PROMOTURISM. Preturile excursiilor opționale pot fi mai mari decât cele cumpărate de la recepția hotelurilor, având in vedere ca turiștii vor avea la dispoziție mijloace de transport de la hotel la obiective si retur, ghid etc. Prețul excursiilor se calculează in general, pentru grupuri de aproximativ 25 de persoane. In cazul neîntrunirii acestui număr minim, fie tarifele pot fi majorate proporțional, fie excursia poate fi anulată, călătorii putând opta pentru achiziționarea excursiei de la recepția hotelului in funcție de disponibilități.

4.13. In cazul achiziționării unui pachet de servicii de călătorie având in componentă si asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenției de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Organizatorul nu este răspunzător pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta oră decât cea înscrisa in programul de călătorie. Pentru aceste întârzieri, compania aeriana este obligata sa asiste călătorii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European si Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune in materie de compensare si de asistență a pasagerilor in eventualitatea refuzului la îmbarcare si anularii sau întârzierii prelungite a zborurilor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1912/2006. Orice problemă privind operarea zborului si acțiunile adiacente acestuia intră in competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul intre pasager si transportator. In cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

4.14. In situația achiziționării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce țin de siguranța navigării, numărul cabinei si amplasarea acesteia pe punți (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupă sau spre provă etc.), doar cu o cabină de aceeași categorie ca cea rezervată inițial, caz in care călătorul nu va fi despăgubit in niciun mod având in vedere ca este vorba de același tip de cabină ca si cel rezervat.

V. Drepturile si obligațiile călătorului

5.1. In cazul in care călătorul nu poate sa participe la călătoria turistică, indiferent de motive, acesta poate sa cesioneze contractul unei terțe persoane care îndeplinește toate Condițiile aplicabile pachetului de servicii de călătorie contractat, cu obligația de a anunța in scris Agenția cu cel puțin 7 zile înaintea datei de plecare. Intre călătorul care nu poate participa la călătoria turistica contractată (cedentul), terța persoană (cesionarul) si agenția de turism (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de călătorie contractate si cesionate.

Pentru călătoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul, cesiunea contractului poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. De asemenea, pentru călătoriile care necesită îndeplinirea unor Condiții speciale, ex: obținerea vizelor turistice, se va tine seama de acestea pentru cesiunea contractului. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine după caz fie cedentului, fie cesionarului, si niciodată Organizatorului (debitorului cedat). Călătorul care cedează pachetul sau de servicii, precum si cesionarul, sunt responsabili in mod solidar la plata prețului călătoriei si a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

5.2. In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament cu locul de desfășurare in România, călătorul are obligația sa respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face de regulă la ora 18,00 a zilei de intrare si se termină de regulă la ora 12,00 a zilei de ieșire înscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă si/sau tratament, bilet de excursie, etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusivă a călătorului. In funcție de destinație, orele de intrare, respectiv ieșire, se pot modifica si sunt decise de unitatea hotelieră.

5.3. In cazul in care prețul contractului este majorat cu peste 8%, indiferent de motivele majorării, conform art. 4.3., călătorul poate înceta contractul, având însă dreptul la rambursarea imediată de către Organizator a sumelor plătite, inclusiv comisionul.

5.4. Călătorul este obligat sa comunice Organizatorului, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea înștiințării prevăzute la cap. IV pct. 4.2 privind modificarea prevederilor esențiale ale contractului sau in timp util înainte de începerea călătoriei, in cazul aplicării clauzelor prevăzute in cap. IV pct. 4.74. literele b) si c), hotărârea sa de a opta pentru:

a) încetarea contractului fără plata penalităților sau

b) acceptarea noilor Condiții ale contractului.

5.5. In cazul in care călătorul decide sa participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări in Condițiile cap. IV pct. 4.2. se consideră ca toate modificările au fost acceptate si călătorul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip.

5.6. In cazul in care călătorul încetează contractul in temeiul 5.4 sau Organizatorul anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, călătorul are dreptul:

a) sa accepte la același preț un alt pachet de servicii de călătorie de calitate echivalenta sau superioară, propus de Organizator;

b) sa accepte un pachet de servicii de călătorie de calitate inferioară propus de Organizator, cu rambursarea diferenței de preț, in sensul rambursării diferenței de preț dintre cele doua pachete de călătorie, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;

c) să i se ramburseze toate sumele achitate in virtutea contractului.

5.7. In toate cazurile menționate la 5.6., călătorul are dreptul sa solicite Organizatorului si o despăgubire, al cărei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părților sau in baza unei hotărâri a instanței de judecată, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului inițial, cu excepția cazurilor in care:

a) anularea s-a făcut din cauza nerealizării numărului minim de persoane menționat in contract, iar Organizatorul a informat in scris călătorul cu cel puțin:

(i) 20 de zile înainte de începerea executării pachetului, in cazul călătoriilor care durează mai mult de șase zile;

(ii) șapte zile înainte de începerea executării pachetului, in cazul călătoriilor care durează intre doua si șase zile;

(iii) 48 de ore înainte de începerea executării pachetului, in cazul călătoriilor care durează mai puțin de doua zile;

b) anularea a intervenit din cauza unui caz de forță majora (circumstanțe imprevizibile, independente de voința celui care le invoca si ale căror consecințe nu au putut fi evitate in ciuda oricăror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse supra rezervările, caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unității de cazare) sau unor cauze dintre cele prevăzute la cap. IV pct. 4.4. lit. b);

c) anularea s-a făcut din vina călătorului.

5.8. Călătorul are dreptul sa înceteze in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care încetarea ii este imputabilă este obligat sa despăgubească Organizatorul pentru prejudiciul creat acestuia, conform prevederilor Cap. VI din prezentul contract. Despăgubirea se poate ridica la maximul prețului pachetului de servicii de călătorie contractat.

5.9. Prin excepție de la punctul 5.8., călătorul are dreptul sa înceteze contractul privind pachetul de servicii de călătorie înainte de începerea executării pachetului, fără a plăti vreo penalitate de încetare in cazul unor circumstanțe inevitabile si extraordinare care se produc la locul de destinație sau in vecinătatea imediată a acestuia si care afectează in mod semnificativ executarea pachetului sau care afectează semnificativ transportul pasagerilor la destinație, circumstanțe survenite după încheierea contractului si dovedite prin înscrisuri emise de Ministerul Afacerilor Externe, aviz emis de Camera de Comerț si Industrie a României sau orice alt mijloc de proba.

5.10. In cazul încetării contractului privind pachetul de servicii de călătorie, in Condițiile art. 5.9., călătorul are dreptul la o rambursare completă a oricărei plăti efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despăgubire suplimentară.

5.11. In cazul in care călătorul alege sa se mute la un alt hotel decât cel contractat inițial si achitat, responsabilitatea financiară a renunțării ii aparține. Organizatorul va rezolva cerințele călătorului in limita posibilităților, eventualele diferențe de preț urmând a fi suportate de către călător.

In situația in care călătorul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu încetarea contractului, cu aplicarea penalităților prevăzute la Cap. VI din prezentul contract la momentul respectiv si încheierea unui nou contract.

5.12. Călătorul este obligat sa achite la recepția unității hoteliere taxa de stațiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Organizator.

5.13. Călătorul este obligat sa prezinte la recepția unității hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de călătorie eliberat de agenție (voucher, bilet de odihnă si/sau de tratament, etc.), in vederea acordării serviciilor de călătorie. In cazul in care călătorul beneficiază de bilete de odihnă si tratament, este obligat sa prezinte la recepția unității hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada plății contribuțiilor pentru asigurări sociale, la zi.

5.14. Călătorul ia cunoștință că serviciile pe care le achiziționează fără ca acestea să facă parte din contractul cu agenția de turism, sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislația tării de destinație, iar organizatorul nu are nici o responsabilitate asupra prestațiilor in cauză.

5.15. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către călător a unor formalități suplimentare (de ex. călătoria împreuna cu minori, situația in care numele turistului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei, etc.), acesta are obligația de a îndeplini toate cerințele legale. Pentru o informare optima, Organizatorul recomandă si consultarea site-ului Politiei de Frontiera. In cazul in care călătorul nu își respectă obligația de a se informa cu privire la formalitățile suplimentare necesare in vederea efectuării călătoriei care nu sunt in sarcina Organizatorului (de ex. in cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoțește, cazier judiciar, sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Organizatorul este exonerat de orice răspundere in cazul imposibilității efectuării călătoriei.

5.16. Organizatorul recomanda călătorilor contactarea acestuia cu 24 ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc îmbarcare, etc.).

5.17. In cazul in care o singura persoana angajează servicii pentru un număr mai mare de călători, Condițiile contractuale se extind in mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

5.18. Călătorul este obligat sa folosească mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar si potrivit destinației lor. Organizatorul nu se face vinovat de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de călător ca urmare a nerespectării acestui alineat.

5.19. Călătorul are obligația sa respecte locul, data si ora plecării atât la dus cât si la întors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului de călătorie contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectării de către călător a prevederilor privind locurile de întâlnire si orarele, vor fi suportate de către acesta.

5.20. In cazul in care călătorul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii de călătorie refuza sa se mai întoarcă in România si autoritățile din tara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, călătorul respectiv are obligația de a suporta toate aceste cheltuieli.

VI. Renunțări, penalizări, despăgubiri. Limitarea răspunderii

6.1. In cazul in care călătorul renunță la pachetul de servicii de călătorie care face obiectul prezentului contract, el datorează Organizatorului penalizări după cum urmează:

6.1.1. In cazul serviciilor de călătorie externe/interne:

A. Condiții de anulare/ penalizări oferta STANDARD

a) 20% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face in intervalul 89 - 60 zile calendaristice înainte de data plecării;

b) 50% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face in intervalul 59 – 30 zile calendaristice înainte de data plecării;

c) 80 % din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face in intervalul 29 – 7 zile calendaristice înainte de data plecării;

d) 100% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face in interval mai mic de 7 zile calendaristice înainte de data plecării sau pentru neprezentarea la program.

B. Condiții de anulare/penalizări oferta EARLY BOOKING

a) 20% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face in intervalul cuprins intre ziua confirmării rezervării si 60 zile înainte de data plecării;

b) 50% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face in intervalul 59 – 30 zile calendaristice înainte de data plecării;

c) 80 % din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face in intervalul 29 – 7 zile calendaristice înainte de data plecării;

d) 100% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face in interval mai mic de 7 zile calendaristice înainte de data plecării sau pentru neprezentarea la program.

6.1.2 Condițiile de anulare/penalizare indicate la art. 6.1.1. sunt standard si se aplica in toate cazurile, cu excepția celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de anulare/penalizare (vezi Condițiile ofertei sau ale programului turistic – exemple: programe de Revelion, turism individual, turism intern, croaziere, destinații exotice, sistemele germane de rezervări Dertour si TUI etc). Pe lângă penalitățile indicate mai sus, călătorul va suporta si eventualele taxe (ex: taxa pentru obținerea vizelor), dacă acestea nu sunt incluse in valoarea contractului.

6.2. In cazul in care călătorul care a contractat un pachet de servicii de călătorie cu Organizatorul si a achitat un avans nu se prezintă in termenul specificat in bonul de comandă sau in termenul comunicat in scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar Organizatorul are dreptul de a anula rezervările efectuate in beneficiul călătorului cu reținerea penalizărilor prevăzute la art. 6.1. din prezentul contract.

6.3. In cazul in care plata pentru serviciile de călătorie interne a fost făcută cu, sau si cu vouchere de vacantă, penalizarea se va deduce in primul rând din valoarea voucherelor de vacantă. Dacă penalizarea este mai mare decât valoarea voucherelor de vacanta, diferența care depășește valoarea voucherelor de vacantă se va retine din valoarea achitată prin alte instrumente de plată. In cazul in care valoarea voucherelor de vacantă este mai mare decât valoarea penalizării, diferența nu se restituie nici in vouchere si nici in numerar in cazul in care călătorul nu dorește un alt serviciu turistic.

In situația in care călătorul își manifestă dorința de a achiziționa un alt serviciu turistic, pentru o perioadă ulterioară, atunci diferența dintre valoarea voucherelor si valoarea penalizării se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul in care călătorul poate solicita noul pachet de servicii de călătorie este de maxim 2 luni de la data rezilierii contractului/renunțarea la serviciile de călătorie inițiale. In cazul in care călătorul nu își exprimă opțiunea in această perioadă, Agenția nu ii mai poate oferi acestuia niciun pachet de servicii de călătorie ulterior.

6.4. Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumpărate prin organizații sindicale, Organizatorul va face restituiri numai in baza cererilor de renunțare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizației sindicale.

6.5. In cazul in care o ambasadă refuză sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, călătorului i se vor retine toate taxele datorate de Organizator prestatorilor direcți, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.

6.6. Organizatorul/Intermediarul este exonerat de orice răspundere in cazul in care după începerea călătoriei, serviciul de grăniceri/politia de frontiera sau alta autoritate competentă refuză sa acorde călătorului dreptul de ieșire/tranzit/intrare pe teritoriul unui stat, necesar pentru efectuarea serviciilor de călătorie. Călătorului i se va retine in această situație contravaloarea totală a pachetului de servicii de călătorie.

6.7. Penalizările echivalente cu cele indicate la punctul 6.1.1. lit. c) sau d), respectiv 6.1.2. lit. b) sau c) se aplică si in cazul in care călătorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinație, dacă nu poate pleca in călătorie pentru ca documentele personale necesare in vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a părăsi teritoriului tarii, din alte motive ce țin de persoana acestuia.

6.8. Călătorul trebuie sa depună in scris cererea de renunțare la pachetul de servicii de călătorie la Organizatorul la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renunțare nu este luata in considerare.

6.9. Organizatorul va acorda despăgubiri in funcție de gradul de nerespectare a obligațiilor din contract.

6.10. Organizatorul nu răspunde in situații de grevă, conflicte politice si de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internațional, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situații care nu sunt imputabile nici unei părți se consideră situații de forță majoră si exonerează de răspundere Organizatorul.

6.11. Toate sumele menționate la pct. 6.1., 6.2., 6.5., 6.6. si 6.7. din prezentul contract, se vor retine de către Organizator din avansul sau prețul total al pachetului de servicii de călătorie achitat de călător, fără a fi necesară intervenția instanțelor de judecată.

VII. Reclamații

7.1. Călătorul îl informează fără întârzieri nejustificate pe Organizator, ținând cont de circumstanțele cazului, in legătura cu orice neconformitate pe care o constată pe parcursul executării unui serviciu de călătorie inclus in prezentul contract.

Datele de contact ale Organizatorului pentru asistenta:

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datele de contact ale reprezentantului local al Organizatorului pentru asistenta:

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.2. Dacă oricare dintre serviciile de călătorie nu se executa in conformitate cu cerințele prezentului contract, Organizatorul remediază neconformitatea, cu excepția cazului in care:

(a) este imposibil; sau

(b) implica cheltuieli disproporționate, ținând cont de anvergura neconformității si de valoarea serviciilor de călătorie afectate.

Dacă Organizatorul, in conformitate cu primul paragraf litera (a) sau (b) din prezentul alineat, nu remediază neconformitatea, călătorul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzătoare a prețului pentru orice perioada in care a existat o neconformitate, cu excepția cazului in care Organizatorul dovedește ca neconformitatea este imputabilă călătorului.

7.3. In cazul in care neconformitatea afectează in mod substanțial executarea pachetului, iar Organizatorul a omis sa o remedieze intr-un termen rezonabil stabilit de către călător, călătorul poate rezilia contractul privind pachetul de servicii de călătorie fără plata unor penalități de reziliere si, după caz, poate sa ceara reducerea prețului si/sau despăgubiri.

VIII. Asigurări

8.1. Conform prevederilor OG nr. 2/2018 si ale Ordinului 156/2019 emis de Ministerul Turismului, călătorul este asigurat pentru rambursarea sumelor achitate de acesta in legătură cu pachetele de servicii de călătorie, in cazul insolventei agenției de turism organizatoare si in legătură cu serviciile de călătorie asociate, cum sunt definite la art. 3 pct. 16 din OG nr. 2/2018, in măsura in care Organizatorul facilitează servicii de călătorie asociate, la Societatea de Asigurare City Insurance S.A. cu sediul in București str. Emanoil Porumbaru nr. 93-95, parter, et.1, 2, 4 si 5, sector 1, tel. 021 2310054/ 2310079/ 2310090, fax 021 2310442. Polița de Asigurare privind protecția in caz de insolventa a agenției de turism PROMOTURISM este Polița de Asigurare seria BN nr. 000001772, privind protecția in caz de insolventa a agenției de turism organizatoare valabilă din data de 26.02.2020 pana la data de 25.02.2021.

8.2. Dacă in prezentul contract este inclus transportul de pasageri, garanția prevăzută la art. 8.1. include repatrierea călătorilor, indiferent dacă executarea pachetului este afectata de insolventa Organizatorului sau călătorul se află in imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare sau la locul convenit de părți.

8.3. Valoarea despăgubirii:

8.3.1. In cazul in care călătoria nu a început, valoarea despăgubirii este egală cu valoarea sumelor achitate efectiv de călător in baza prezentului contract, in măsura in care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolventei Organizatorului.

8.3.2. Dacă in prezentul contract este inclus transportul de pasageri si călătorul se află in imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare, din cauza insolventei Organizatorului, despăgubirea este egală cu contravaloarea serviciilor de călătorie neprestate călătorului si achitate de acesta in baza acestui contract, la care se adaugă costul repatrierii.

8.3.3. In cazul in care călătorul a beneficiat de repatriere in Condițiile art. 8.2.:

a) Călătorul nu mai beneficiază de nicio alta despăgubire de la Asigurator, in situația in care repatrierea intervine ca urmare a nerespectării de către Organizator a obligațiilor contractuale fata de partenerii săi;

b) Călătorul beneficiază de rambursarea contravalorii serviciilor de călătorie neprestate si achitate de acesta in baza prezentului contract, fără a se scădea cheltuielile cu repatrierea efectuate de Asigurator, in cazul insolventei Organizatorului.

8.3.4. Asiguratorul poate propune călătorului o oferta de servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, in Condițiile prevăzute de Ordinul nr. 156/2019 emis de Ministerul Turismului. In situația in care călătorul accepta oferta propusa, acesta nu beneficiază de nicio despăgubire suplimentara.

8.4. Condițiile de despăgubire:

8.4.1. Călătorul va anunța imediat Asiguratorul prin telefon sau fax in cazul in care Organizatorul aflat in stare de insolventa nu efectuează repatrierea sa.

8.4.2. In cazul in care călătorul solicita de la Organizator rambursarea sumelor achitate si/sau a costului repatrierii, acesta transmite documentele justificative, in copie, către Organizator, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire având obligația să păstreze documentele justificative, in original.

8.4.3. Călătorul poate solicita Organizatorului aflat in stare de insolventa, rambursarea sumelor achitate de acesta si/sau a costului repatrierii astfel:

a) in termen de maximum 30 de zile de la data declarării insolventei Organizatorului, dacă aceasta a survenit ulterior datei încheierii pachetului neexecutat/executat parțial;

b) in termen de 15 zile lucrătoare de la data încheierii executării pachetului in situația in care declararea insolventei este anterioara acesteia.

8.4.4. In situația in care se dispune radierea Organizatorului ca urmare a falimentului, călătorul va transmite solicitarea de rambursare a sumelor plătite direct Asiguratorului in termen de 15 zile lucrătoare de la data radierii.

8.4.5. In situația prevăzută la alin. 8.3.2., călătorul poate solicita Organizatorului rambursarea costului repatrierii, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, in termen de 15 zile lucrătoare de la data repatrierii.

8.4.6. In termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării conform art. 8.4.3, 8.4.4. sau 8.4.5., după caz, Călătorul notifica in scris Asiguratorul in legătura cu solicitarea adresată Organizatorului privind rambursarea sumelor achitate de acesta si/sau a costului repatrierii.

8.4.7. In termen de 15 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a notificării de la art. 8.4.1. sau 8.4.4., după caz, călătorul transmite Asiguratorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoțită de documentele justificative care cuprind cel puțin următoarele:

a) contractul de comercializare a pachetului de servicii de călătorie;

b) confirmările de primire precizate la art. 8.4.2. sau 8.4.5., după caz;

c) copiile documentelor care atestă achitarea serviciilor (de ex. chitanțe, ordine de plata), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de călător;

d) copiile documentelor de transport si cazare, după caz, in cazul cererilor de rambursare a costului repatrierii.

8.4.8. Despăgubirea va fi plătită in termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii de către Asigurator a documentelor justificative de la călător.

8.4.9. In cazul in care, după plata despăgubirii, Organizatorul plătește sumele datorate călătorului, acesta restituie Asiguratorului despăgubirea primită, in termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii sumelor de la Organizator.

8.5. Facultativ, călătorul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistentă care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinație ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Organizatorul/Intermediarul recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalități de anulare. Călătorul se poate informa in agenții despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată in agenția de turism de unde acesta a achiziționat pachetul de servicii de călătorie, dacă agenția oferă acest tip de serviciu.

8.6. Organizatorul nu se face vinovat de eventuala nerespectare a obligațiilor stipulate in polițele de asigurare contractate prin intermediul Organizatorului, deoarece aceasta este doar intermediar intre călător si asigurator.

IX. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt următoarele:

a) voucherul, biletul de odihna/tratament, biletul de excursie, bonul de comanda, după caz;

b) programul turistic, in cazul acțiunilor turistice;

c) cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Organizatorului puse la dispoziția călătorului, in format tipărit sau pe suport electronic.

X. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1 Datele cu caracter personal prelucrate de PROMO SERVICE SRL (Agenția PROMOTURISM)

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Agenția PROMOTURISM poate prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, număr telefon, adresa domiciliu, adresa de e-mail, serie si nr. carte de identitate, serie si nr. pașaport, CNP, data nașterii, vârsta copiilor, apartenenta la sindicate, locul de munca, numele companiei (dacă este aplicabil), numărul de înregistrare TVA (dacă este cazul).

10.2 Persoanele vizate: călători/turiști/beneficiari ai serviciilor de călătorie sau turistice, reprezentanți/ împuterniciți/ persoane de contact (parteneri contractuali) din cadrul companiilor sau instituțiilor/autorităților publice.

10.3 Scopurile colectării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal, colectate in baza prezentului contract, vor fi prelucrate in următoarele scopuri:

- Rezervarea, intermedierea, ofertarea si/sau comercializarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de alta natura, servicii de agrement sau călătorii de afaceri, executarea contractelor – respectiv in vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale pe care ni le asumam fata de dvs.;

- In vederea îndeplinirii obligațiilor legale stabilite in sarcina noastră.

10.4. Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal

PROMO SERVICE SRL (Agenția PROMOTURISM) va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale si nu le va partaja cu terți (cu excepția acelor persoane fizice si/sau juridice implicate in prestarea serviciilor rezervate sau achiziționate de dumneavoastră, respectiv partenerilor de afaceri ai PROMO SERVICE SRL (Agenția PROMOTURISM), inclusiv partenerilor din afara Uniunii Europene, in cazul in care fără partajarea datelor dumneavoastră nu ați putea beneficia de serviciile achiziționate) fără consimțământul dumneavoastră expres si anterior.

De asemenea, vom putea furniza datele dvs. cu caracter personal către autorități publice centrale si locale, autorități judecătorești, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri întemeiate si expres formulate), etc

10.5. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

PROMO SERVICE SRL (Agenția PROMOTURISM) va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pana la finalizarea scopului pentru care au fost colectate sau ulterior, conform obligațiilor legale stabilite in sarcina noastră.

Ulterior, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit nu veți exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către PROMO SERVICE SRL (Agenția PROMOTURISM) pe durata de timp prevăzută in procedurile interne sau vor fi distruse.

10.6. Drepturile persoanelor vizate. Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție si drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a depune o plângere in fata unei autorități de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara. In acest scop, in Romania, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro

10.7. Exercitarea drepturilor dumneavoastră. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteți adresa la PROMO SERVICE SRL (Agenția PROMOTURISM) prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la adresa: Mun. București, Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisesti nr. 225 B, sector 1, cod poștal 013822 sau prin transmiterea unui e-mail către promo@promoturism.ro .

10.8. Prin semnarea prezentului contract, dumneavoastră confirmați ca ați citit, ați fost informat(a) corect, complet, ați luat cunoștință de conținutul acestui document, îl înțelegeți pe deplin si sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs. si ale persoanelor pentru care faceți rezervarea, de către PROMO SERVICE SRL (Agenția PROMOTURISM).

Pentru detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către PROMO SERVICE SRL (Agenția PROMOTURISM), puteți accesa site-ul www.promoturism.ro secțiunea Politica de confidențialitate.

10.9. CONSIMTAMÂNTUL PARENTAL IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE MINORILOR (se va completa doar dacă vor exista minori - beneficiari indirecți ai serviciilor contractate)

Subsemnatul(a), ..........................................................................................., (nume–prenume) in calitate de ............................................................................... (părinte/reprezentant legal/împuternicit al reprezentanților legali) al minorului/minorilor ...................................................................................................................................... in vârstă de ................................................... ani, prin prezenta consimt in numele sau (lor) ca PROMO SERVICE SRL (Agenția PROMOTURISM) sa poată prelucra datele cu caracter personal legate de numele si vârsta minorului(lor), serie si număr pașaport/ carte de identitate, in scopul rezervării/ comercializării pachetelor turistice/ biletelor de avion al căror beneficiar direct sau indirect va fi minorul.

Prin semnarea prezentului contract confirm ca am citit, am fost informat(a) corect, complet, am luat cunoștința si înțeleg pe deplin drepturile de care beneficiez privind protecția atât a datelor personale proprii, cât si protecția datelor personale ale minorului.

XI. Dispoziții finale

11.1. Prezentul contract a fost încheiat in doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

11.2. Comercializarea pachetelor de servicii de călătorie se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie si serviciile de călătorie asociate, precum si pentru modificarea unor acte normative.

11.3. Toate unitățile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale țărilor de destinație, conform procedurilor interne si normativelor locale acolo unde acestea exista, care diferă de la o tara la alta si de la un tip de destinație la altul.

11.4. Călătorul declară că Organizatorul l-a informat complet cu privire la Condițiile de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie in conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2018. Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii de călătorie inclusiv in cazul celor achiziționate la distantă prin mijloace electronice, călătorul își exprimă acordul si luarea la cunoștință cu privire la Condițiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, in conformitate cu oferta Organizatorului.

11.5. Călătorul declară că anterior încheierii prezentului contract Organizatorul i-a furnizat toate informațiile esențiale privind serviciile contractate, cum ar fi: destinația, itinerariul, perioada călătoriei, numărul de nopți incluse, mijloacele de transport, unitățile de cazare si serviciile de masă oferite, alte servicii incluse in pachet, numărul minim de persoane necesar efectuării serviciilor de călătorie, abilități lingvistice necesare călătorului pentru comunicarea orală, informații pentru persoane cu mobilitate redusă, informații generale despre regimul vizelor si pașapoartelor si privind formalitățile legate de sănătate in tara de destinație, informații privind agenția de turism organizatoare/intermediară, prețul total al pachetului, modalitățile de plată, informații privind posibilitatea călătorului de a înceta contractul oricând înainte de începerea executării pachetului si informații privind asigurarea facultativa sau obligatorie care să acopere costurile încetării contractului de către călător sau costurile de asistentă, inclusiv taxele de repatriere, in caz de accident, de boală sau de deces, cu care este in mod expres de acord.

11.6. In cazul in care prezentul contract are ca obiect vânzarea de către Organizator a unui serviciu de călătorie care NU constituie pachet de servicii de călătorie conform dispozițiilor O.G. nr. 2/2018, art. 5.9, art. 5.10. si Capitolul VIII din prezentul contract nu sunt aplicabile.

11.7. Litigiile apărute intre părți se rezolva pe cale amiabila in caz contrar părțile înțeleg sa se adreseze instanțelor de judecată competente.

11.8. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Organizator,

PROMO SERVICE SRL (Agenția PROMOTURISM)
Sediul: București, Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti nr.225B, sector 1
Reprezentant (nume, prenume): ____________________________________________
Funcția: ______________________________________
Semnătura/Stampila __________________________

Călător,

Nume si prenume ______________________________________
Semnătura ___________________________________________