Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice Instrumente Structurale 2007-2013 Programul Operational Regional
Investim in viitorul tau ! Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
 / 
contractul cu turistul

Contractul cu turistul

CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR TURISTICE
nr. _____________ din data ____ / ____/ 2017

I. PARTILE CONTRACTANTE
Societatea Comerciala SC PROMO SERVICE SRL, cu sediul in Bucuresti, Soseaua Gheorghe Ionescu Sisesti, nr. 225 - 245, Sector 1, CP 013822, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/11226/2000, cod unic de inregistrare RO 13578422, titulara a Licentei de turism categoria A, nr. 1918/ 2003, denumita in continuare Agentia si reprezentata prin Daciana Cojocarescu, in calitate de Director Executiv
si
Turistul/Reprezentantul turistului Domnul/Doamna __________________________, domiciliat/domiciliata in_____________ Str.__________________ Nr.____ Bl.___ Sc.___ Et.___ Sector____, telefon _______________, e-mail ______________________ posesor/posesoare al BI/CI/Pas seria ____ nr. ____________, eliberat de ______________ la data _________________, au convenit incheierea prezentului contract.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie, in schimbul platii pretului, a uneia dintre variantele de pachete de servicii turistice:
a) servicii turistice la cererea clientului, care se refera la programele organizate in mod special, ca urmare a solicitarilor turistilor, denumite in continuare servicii la cerere asa cum sunt prevazute in Anexa 1 care face parte integranta din contract;
b) servicii turistice preorganizate de agentia de turism si puse la dispozitie clientului prin materiale de prezentare de tipul: cataloage, brosuri, pliante, pagina WEB si alte oferte letrice, denumite in continuare servicii din oferta standard;
c) servicii turistice interne, comercializate pe baza de vouchere de servicii turistice interne sau bilete de odihna si/sau de tratament, denumite în continuare bilete de odihna si/sau de tratament
Pretul pachetului de servicii turistice este cel inscris in Anexa 1 sau in materialele de prezentare de tipul: cataloage, brosuri, pliante, pagina WEB. Pretul cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul agentiei, TVA.

III. DREPTURILE SI OBLIGATIILE AGENTIEI
1. Poate inlocui hotelul, restaurantul sau mijlocul de transport initial cu altele de categorie similara sau superioara, avand obligatia de a informa turistul inainte de inceperea calatoriei sau in timpul calatoriei, acest fapt neconstituind motiv de anulare a excursiei.
2. Poate sa modifice pretul inscris in contract ca urmare a variatiilor costurilor de transport, a redeventelor si a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi si a taxelor de turist ori a variatiilor cursurilor de schimb aferente pachetului de servicii turistice.
3. In cazul in care dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile prevazute in contract nu este realizata sau agentia organizatoare constata ca nu le va putea realiza, agentia este obligata:
a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice, fara majorarea pretului,
b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice,
c) in cazul in care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, sa asigure, fara costuri suplimentare, transportul retur al turistului la locul de plecare ori in alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.
4. Agentia nu raspunde de buna executare a obligatiilor asumate prin contract in urmatoarele cazuri :
a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului,
b) cand indeplinirea obligatiilor este atribuita unui tert care nu este parte in contract iar cauzele nerealizarii nu puteau fi prevazute sau evitate,
c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici agentia de turism, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau itinerar ale transportatorilor, intarzieri in traficul mijioacelor de transport, schimbari intervenite din cauza de forta majora - ratiuni politice, dezastre, conditii meteorologice etc.
5. Agentia nu poate sa modifice pretul inscris in prezentul contract, cu exceptia cazurilor prevazute la pct.2. Pretul stabilit in contract nu poate fi majorat cu mai mult de 10%, in caz contrar turistul poate rezilia contractul, agentia avand obligatia de a-i rambursa sumele platite.
6. In cazul in care agentia este nevoita sa modifice una din prevederile esentiale ale contractului are obligatia de a informa turistul cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii.
7. Pentru biletele de calatorie cu avionul se aplica notele tarifare corespunzatore tarifului indicat in bilet.
8. Agentia de turism nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in program precum si de alte neregularitati de zbor care se datoreaza transportatorilor aerieni. In aceste cazuri, se aplica reglementarile transportatorului asa cum sunt ele inscrise in biletele de calatorie.
9. Agentia nu raspunde de consecintele nerespectarii de catre turisti a reglementarilor in vigoare privind conditiile pe care trebuie sa la indeplineasca minorii pentru a fi lasati sa iasa din tara si anume: sa calatoreasca cu cel putin un adult insotitor, sa aiba asupra lor acordul ambilor parinti (sau al parintelui care nu-i insoteste) legalizat la notariat, iar adultul care ii insoteste, in cazul in care acesta nu este unul dintre parinti, trebuie sa aiba cazier judiciar pe care sa-l prezinte la frontiera.

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE TURISTULUI
1. In cazul in care turistul nu poate participa la calatorie el poate transfera, cu cel putin 5 zile inaintea plecarii contractul unei persoane care satisface conditiile aplicabile calatoriei in cauza. Transferul se face in baza unei cereri scrise a titularului contractului care precede rezilierea contractului incheiat intre turist si agentie si incheierea unui alt contract intre agentie si terta persoana. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili, in mod solidar, pentru plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari. Pentru calatoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exisia posibilitatea transferarii locului la zbor cu plata penalitatilor corespunzatoare.
2. In cazul biletelor de odihna si/sau de tratament, turistul are obligatia de a respecta programul de acordare a serviciilor in Romania, respectiv: in statiunile de pe litoral cazarea se face la ora 18:00 a zilei de intrare si se termina la ora 12:00 a zilei inscrise pe biletul de odihna si /sau tratament: in statiunile din tara - altele decat cele de pe litoral, cazarea se face incepand cu ora 12:00 a zilei de intrare si se termina cel tarziu la ora 12:00 a zilei urmatoare celei inscrise pe bilet.
3. In cazul in care este anuntat de catre agentie de modificarea unor prevederi esentiale ale contractului are obligatia sa comunice acesteia - in termen de 3 zile de la primirea instiintarii - hotararea sa de a opta pentru rezilierea contractului fara plata de penalitati sau acceptarea noilor conditii ale contractului.
4. In cazul in care turistul reziliaza contractul potrivit pct. 3 sau agentia de turism anuleaza calatoria turistica inaintea datei plecarii. turistul are dreptul:
a) sa accepte, la acelasi pret, un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara,
b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara cu rambursarea imediata a diferentei de pret,
c) sa i se ramburseze toate sumele achitate.
5. Nu poate sa solicite despagubiri agentiei in urmatoarele situatii:
a) anularea calatoriei s-a datorat nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract si/sau anexele la acesta,
b) anularea calatoriei s-a datorat unui caz de forta majora - evenimente intervenite dupa incheierea acestui contract, independente de vointa partilor, imprevizibile si inevitabile (greve, demonstratii, calamitati naturale, decizii ale guvemelor si/sau alte/altor institutii similare, schimbarea orarelor companiilor de transport etc). Concediile medicale nu reprezinta forta majora.
c) neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin prezentul contract cauzata din vina turistului
d) ambasada refuza acordarea vizei sau organele de frontiera nu permit turistului trecerea granitei unui stat chiar daca acesta are viza de intrare.
f) in cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta.
6. Poate rezilia contractul in orice moment, dar in cazul in care rezilierea contractului ii este imputabila, turistul are obligatia sa despagubeasca agentia pentru prejudiciul creat astfel:
a) pentru retragerea cu mai mult de 45 zile inaintea plecarii, 10% din pretul pachetului de servicii, reprezentand comisionul agentiei si eventualele penalizari/cheltuieli deja efectuate care nu sunt rambursabile in relatia prestator/agentie cum ar fi: taxa viza, asigurarea medicala, biletul de avion, biletul de autocar, hotel etc,
b) pentru retragerea in intervalul 44-30 zile inaintea plecarii: 25% din pretul pachetului de servicii,
c) pentru retragerea in intervalul 29-15 zile inaintea plecarii: 50% din pretul pachetului de servicii,
d) pentru retragerea cu mai putin de 14 zile inaintea plecarii: 100%. Aceasta penalizare se aplica si in cazul in care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are actele in regula sau daca este intors de la granita de catre politia de frontiera.
7. Turistul are obligatia de a achita la receptia hotelului toate taxele neincluse in pretul inscris in contract (taxa statiune, taxa salubritate, taxe de parcare si alte taxe conform legii).
8. Turistul este raspunzator pentru consecintele ce decurg din nerespectarea programului excursiei, pierderea actelor de identitate sau a documentelor de calatorie.

V. RECLAMATII
Daca turistul are o reclamatie el trebuie sa o sesizeze prompt, in scris, in timpul calatoriei, ghidului sau, in lipsa acestuia, prestatorului mentionat pe biletui de turism. Daca problema nu poate fi rezolvata, turistul va contacta agentia vanzatoare prin fax sau telefon. In cazul in care turistul considera problema nerezolvata va adresa o reclamatie in scris agentiei in termen de 2 zile de la terminarea calatoriei si va anexa la ea reclamatia initiala facuta in timpul calatoriei, cu punctul de vedere al prestatorului sau ghidului.

VI. ASIGURARI
Turistul este asigurat pentru riscul de insolvabilitate si/sau de faliment al agentiei de turism. Suma asigurata este pretul pachetului de servicii turistice. Facultativ, turistul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistenta, care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces ori a unui contract de asigurare pentru bagaje. De asemenea, turistul are posibilitatea incheierii unei asigurari storno care sa-i permita recuperarea totala sau partiala a contravalorii pachetului de servicii achizitionat in caz de anulare a calatoriei din motive de sanatate sau alte motive asupra carora se convine cu societatea de asigurari.

VII. DISPOZITII FINALE
1. Prezentul contract s-a incheiat in conformitate cu prevederile Ordonantei nr.69/2003 si ale Ordonantei 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.631/2001 si reprezinta acordul de vointa dintre agentia de turism si turist, care are ca obiect cumpararea pachetului de servicii turistice (conform anexa) de catre turist si eliberarea documentelor de plata si a documentelor de calatorie de catre agentia de turism.
2. Eventualele litigii survenite intre parti pe parcursul derularii prezentului contract se vor solutiona pe cale amiabila. In caz de nerezolvare amiabila a litigiilor, acestea vor fi solutionate conform prevederilor legale in vigoare.

VIII. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Documentele contractului se anexeaza la prezentul contract si constituie parte integranta:

  • voucherul,
  • biletul de odihna si tratament,
  • voucherul pentru excursie optionala dupa caz,
  • bonul de comanda,
  • programul turistic, in cazul actiunilor turistice organizate,
  • biletele de avion sau voucherele pentru autocar,
  • alte documente.

TURIST